Regulamin 

Regulamin wynajmu domu, zawiera procedury i zasady, według których można dokonać rezerwacji i wynajmu domu oraz określa warunki korzystania z niego. Dokonanie rezerwacji według zasad określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

Regulamin

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji Domu na Wichrowym Wzgórzu

 2. Właścicielka domu będzie Państwu bardzo wdzięczna za przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu Państwa oraz przyszłych gości.

§ 2. Rezerwacja

 1. Dom wynajmowany jest na pełne doby.

 2. W   celu dokonania rezerwacji należy skorzystać z systemu   rezerwacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem   www.nawichrowym.pl lub skontaktować się telefonicznie w godzinach   od 8.00 do 21.00 pod numerem +48 601 802 445 lub za pośrednictwem   mediów społecznościowych takich jak Facebook Messanger lub   Instagram. Dane, które należy podać to: termin pobytu, data   przyjazdu i wyjazdu, dane kontaktowe, ilość gości oraz godzinę   przybycia.

§ 3. Anulacja rezerwacji, skrócenie i wydłużenie pobytu, odstąpienie rezerwacji

 1. Do 24h przed przybyciem, Najemca ma prawo anulować rezerwację bez ponoszenia kosztów.

 2. W przypadku anulacji w terminie krótszym niż 24h Wynajmujący ma prawo zachować pieniądze, które stanowią równowartość pobytu na jedną dobę.

 3. W przypadku skrócenia pobytu Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany przez Najemcę okres pobytu.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu z wyprzedzeniem. Będzie one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.

 5. Najemca za zgodą Wynajmującego może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.

 6. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:

  • nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości

  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających

  • odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu

  • stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu

  • odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłatą

§ 4. Usługa wynajmu domu

 1. Cena wynajmu uwzględnia wszystkie podatki i opłaty dodatkowe tzn. opłaty za media tj. prąd, woda, Internet oraz sprzątanie przed przyjazdem Najemcy.
 2. W wyposażeniu domu znajduje się pościel oraz ręczniki w ilości jeden komplet na osobę. Komplet zawiera: prześcieradło, poduszkę, kołdrę, duży ręcznik, mały ręcznik.
 3. W przypadku pobytów krótszych niż 7 dni dodatkowe sprzątanie oraz wymiana kompletów pościeli i ręczników w trakcie pobytu Najemcy jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 50 zł/osoba (słownie: pięćdziesiąt złotych)
 4. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni dom jest sprzątany raz w tygodniu bez dodatkowej opłaty o której mowa w § 4 pkt 3, co obejmuje również wymianę kompletów pościeli i ręczników.
 5. Najemca ma możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu na terenie posesji. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Najemcy.
 6. W przypadku pobytu zwierząt obowiązuje dodatkowa opłata 200 zł za sprzątanie domu.

§ 5. Obowiązki gościa

 1. Najemca zobowiązuje się używać przedmiotu najmu wyłącznie w celach mieszkaniowych i nie może oddawać domu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.
 2. W domu nie może przebywać większa liczba osób, niż zgłoszona w procesie rezerwacji.
 3. Najemca zobowiązany jest do poszanowania zasad dobrego sąsiedztwa. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zachowania domu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV, będących na wyposażeniu apartamentu jest zabronione. Najemca w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w domu. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: SMS, e-mail etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania, równoznaczne jest z tym, że dom, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń Najemcy.
 5. Najemca zobowiązany jest do pozostawienia domu w stanie noszącym ślady normalnego użytkowania. W przypadku nadmiernego nieporządku, plam wymagających np. pranie tapicerek, dywanów, mycia ścian itp. Najemca naliczy dodatkową opłatę w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych)
 6. W domu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 7. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób przebywających w wynajmowanym przez Najemcę domu w okresie trwania umowy najmu.
 8. W przypadku wystąpienia szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu, Najemca powinien zawiadomić Wynajmującego.


c.d.

 1. Najemca odpowiedzialny jest za klucze do domu a w razie zagubienia – zobowiązany jest do pokrycia kosztów wymiany zamków.
 2. Najemca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Najemca  nie może używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: komputerami, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort gości palenie papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych oraz używanie świec w domu jest zabronione. Miejsce, w którym można palić papierosy wyznaczy w dniu zawarcia umowy Wynajmujący. W przypadku złamania zakazu palenia Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
 4. W domu mogą przebywać zwierzęta domowe tj. psy lub koty po wcześniejszym zgłoszeniu i uzyskaniu zgody Wynajmującego. Może wiązać się to z dodatkową opłatą za pobyt zwierząt w domu.
 5. Wynajmujący ma prawo bez zezwolenia Najemcy wchodzić do domu w przypadku zauważenia zagrożenia bezpieczeństwa gości lub mienia,
 6. W przypadku niestosowania się przez gości do regulaminu domu i podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan domu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z domu w powyższych sytuacjach.
 7. Wynajmujący ma prawo odmówić przyjęcia Najemcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkody na mieniu Wynajmującego lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.
 8. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, zdjęcia i filmy wykonane w domu, na których widoczne jest wyposażenie, nie mogą być udostępniane publicznie. Zakaz ten dotyczy w szczególności umieszczania zdjęć lub filmów na portalach internetowych i społecznościowych.
 9. Organizowanie wszelkiego rodzaju imprez w domu jest niedozwolone. W przypadku złamania zakazu organizacji imprez Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary w wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych)
 10. Na terenie posesji znajduje się tyrolka, z której goście mogą korzystać na własną odpowiedzialność. Wynajmujący udostępnia ją Najemcy i informuje, że Najemca może z niej korzystać na własne ryzyko.
 11. Na terenie posesji znajduje się balia z hydromasażem, z której goście mogą korzystać na własną odpowiedzialność. Wynajmujący udostępnia ją Najemcy i informuje, że Najemca może z niej korzystać na własne ryzyko. W przypadku nienależytego użycia balii goście mogą zostać obciążeni karą administracyjną w wysokości 300 zł.

§ 6. Przyjazd, odbiór kluczy i płatność

 1. Doba rozpoczyna się o godz. 15.00 i kończy o godz. 11.00 dnia następnego.

 2. Zameldowanie odbywa się od godziny 15.00 do 22.00. Istnieje opcja późnego zameldowania w godzinach 22.00 – 1.00 objęta opłatą w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych). W takim wypadku wymagany jest wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia takiej możliwości.

 3. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca  zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Wynajmującego. W razie braku kontaktu z Najemcą, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.

 4. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Gościa dowodu tożsamości ze zdjęciem. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości Wynajmującego to ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.

 5. Wymagana jest wpłata kaucji zabezpieczającej w wysokości 600 zł (słownie: sześćset złotych). Kaucja ta jest zwracana podczas wymeldowania. Kaucja jest zabezpieczeniem w przypadku szkód lub zniszczeń, o których mowa w § 5 pkt.6.

 6. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry o ile nie została dokonana wcześniej przelewem lub gotówką.

§ 7. Siła wyższa

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący  rezerwuje sobie prawo zaproponowania Najemcy lokalu zastępczego. Wynajmujący ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Najemcy lub jego majątku, z powodów niezależnych od Wynajmującego, nie będzie mogło być zagwarantowane.

 2. W okolicznościach wskazanych w § 8 pkt 1 kwoty wpłacone przez Najemcę podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych Wynajmującemu za usługi już wykonane.

§ 9. Reklamacje

 1. W razie zaistnienia nieprawidłowości Najemca ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od ich wystąpienia. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres: nawichrowym@gmail.com

 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania. Najemca  zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą e – mailową o sposobie jej rozpatrzenia.

§ 10. Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym, a  Najemcą jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wynajmującego.